Koi Varieties

 • Kohaku
 • Sanke
 • Showa
 • Asagi
 • Shusui
 • Goshiki
 • Koromo
 • Hikarimono
 • Hikarimoyo
 • Kawarimono
 • Utsuri
 • Tancho
 • Doitsu
 • Ginrin
 • Butterfly
 • Leave a Reply